అమ్మకు వందనం | Salute for Mother | S S V High School


అమ్మకు వందనం .... 
మాతృ హృదయానికి పాదాభివందనం ... 
నిష్కల్మష కృషికి ... అభినందనం ... 

You can watch the highlights of celebrations from youtube also.....
Comments